מס על רווחי הון

תוכן עניינים

מס על רווחי הוןבעשור האחרון בוצעה רפורמה משמעותית במבנה המיסוי של שוק ההון והועברו מספר תקנות חוק שמטרתן הייתה לצמצם את הפער בין המס המוטל על העבודה ובין המס המוטל על ההון. העלאת המס על ההון אמורה להביא בסופו של דבר להפחתת המס על ההכנסות מיגיעה אישית (עבודה).

במסגרת תיקוני החוק, מחויבים כל ניירות הערך ומכשירי ההשקעה הנסחרים בבורסת תל-אביב בניכוי מס על רווחי הון. בין הכלים הללו נמנים: מניות, אופציות, אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, מק"מ, קרנות נאמנות, תעודות סל ועוד. המס מנוכה בעת מימוש הרווח בלבד ולא במשך תקופת צבירתו.

מסמך זה פורט את שיעורי המס המוטלים על כלי ההשקעות השונים. התקנות חלות על הסקטור הפרטי ועל חברות שלא חל עליהן חוק תיאומי המס. עם זאת, תושבי זרים המחזיקים בנירות ערך ישראלים פטורים מתשלום מס על רווחי הון. כמו כן, מוסדות ציבור (מלכ"רים) פטורים מתשלום מס על רווחי הון שנרשמו בבורסה בישראל.

שיעור המס

נכון לשנת 2013 שיעור המס על רווחי בשוק ההון הוא כדלקמן:

  • על רווחים ודיבידנדים מניירות ערך ישראלים או זרים יוטל מס בשיעור של 25% מהרווח הריאלי. הרווח הריאלי כולל בתוכו את השינוי במדד מחירי הצרכן.
  • על רווחים מניירות ערך שקליים, המחושבים על בסיס נומינלי, כלומר ללא שקלול מדד מחירי הצרכן, יוטל מס בשיעור של 15%. שר האוצר רשאי לשנות את שיעור המס המוטל על רווחי הון שנרשמו באפיקי ההשקעות הנומינליים על מנת להתאימם לשיעור האינפלציה של המשק.

ניכוי מס במקור

המס על הרווח ממכירת ניירות ערך מנוכה על ידי מנהל תיק ההשקעות המכיל את הניירות ומועבר לידי רשויות המס. כאמור, שיעור הניכוי במקור יהיה 25% מהרווח הריאלי או 15% מהרווח הנומינלי. חישוב גובה המס ייעשה על ידי תוכנה שאושרה על ידי מס ההכנסה ומשלם המס לא יידרש להגיש דו"ח ניירות ערך. מנהל התיק מחויב להציג בפני בעל התיק דו"ח רווח/הפסד שנתי ודו"ח ניכוי מס עבור השנה החולפת המהווה אסמכתא לתשלום המס.

קיזוז הפסדים

הרווח המחושב על ידי מנהל התיק לצורך ניכוי מס במקור יקזז את ההפסדים שנרשמו בתיק המנוהל, אם ישנם כאלה. כמו כן, בהתאם לתקנות החדשות, ניתן יהיה לקזז הפסדים שנרשמו בנירות ערך הנסחרים בבורסות שונות, בארץ ובעולם. כלי זה נועד להקל על משקיעים שנרשמו הפסדים בנירות הערך שברשותם. במקרים מסוימים ניתן לקזז באופן רטרואקטיבי הפסדים שנרשמו בנייר ערך ספציפי.

טבלת שיעורי המס העדכנית ל-2013

להלן טבלה הפורטת את שיעורי המס המנוכים מרווחי ההון של כלי ההשקעה השונים:

שיעור המס

הכנסה

אפיק השקעה

25%

רווחי הון / דיבידנד

מניות

25%

רווחי הון / דיבידנד

אופציות

25%

רווחי הון / דיבידנד

קרנות נאמנות (פטורות ממס הכנסה)

רווחי הון / דיבידנד

קרנות נאמנות (פטורות ממס הכנסה)

25%

רווחי הון

תעודות סל

רווחי הון

אג"ח סחיר שהונפק לפני 8.5.2000

25%

רווחי הון

אג"ח סחיר שהונפק אחרי 8.5.2000

25%

רווחי הון

אג"ח לא סחיר

15%

רווחי הון

אג"ח ממשלתי לא צמוד שהונפק לפני 8.5.2000

15%

רווחי הון

אג"ח קונצרני לא צמוד שהונפק לפני 8.5.2000

15%

רווחי הון (נומינלי)

מק"מ (מלווה קצר מועד)

Picture of אסף מיכאל אנליסט השקעות
אסף מיכאל אנליסט השקעות

אסף מיכאל, מייסד המרכז להשקעות בישראל. זה לא סוד שעולם ההשקעות מבלבל, הידע שאתם מקבלים יכול להיות מסובך. החלטנו לתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו להשקעות במקום אחד.

דילוג לתוכן